Gebruiksvoorwaarden van de website verboonen.be (CGU)

  1. Aanvaarding van de huidige, algemene gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van de huidige website is onderworpen aan het respecteren van de huidige gebruiksvoorwaarden (zie hieronder). Door toegang te nemen tot deze website verklaart u akte te hebben genomen en verklaart u zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden.

  1. Algemene en legitieme doel van deze site.

De informatie die u op deze site vindt, is – tenzij anders vermeld- van algemene aard en kadert niet over specifieke of persoonlijke situaties. De informatie kan dus ook niet aanzien worden als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.

  1. Ontoegankelijkheid en aanpassingen op de site

Verboonen kan niet garanderen dat de website ten allen tijde beschermd is tegen onderbrekingen noch tegen technische gebreken. De inhoud van de site (hyperlinks meegerekend) kan op elk moment worden aangepast, veranderd, vervolledigd of geschrapt. De site kan ook tijdelijk ontoegankelijk of definitief verwijderd worden, zonder voorafgaande mededeling of communicatie hieromtrent.

  1. Kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening

Verboonen beheert deze website met de grootst mogelijke zorg, toch kan er niet gegarandeerd worden dat de informatie die weergegeven wordt ten allen tijde compleet, juist, volledig of aangepast is.

De informatie of documenten te vinden op deze site of via deze site kan/kunnen niet beschouwd worden als een authentieke weergave van officiële, gekozen teksten. Wat documenten en informatie betreft die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, worden enkel teksten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad als authentiek beschouwd.

De aanwezige hyperlinken op deze site zijn op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van Verboonen.

Deze site laat ook toe dat de gebruikers kunnen reageren, in zekere mate, op andere gebruikers. Verboonen biedt hierin geen enkele controle aan en kan dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze vorm van communicatie of uitgewisselde communicatie. De functie van deze site -op dat moment- is die van hosting provider.

  1. De aansprakelijkheidsbeperking

Verboonen weigert elke verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van deze site. Verboonen kan – onder andere- niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van deze site of uit de beschikbare informatie komende van de site of door middel van de site verkregen. Hierin inbegrepen zijn -zonder beperking- verlies, werkonderbreking, activiteitonderbreking, programmabeschadiging of  beschadiging van de gegevens op het informaticasysteem, software van de gebruiker. Of dit nu op grond van een contract, burgerlijk recht of alle andere wettelijke bepalingen en of Verboonen nu wel of niet op de hoogte gesteld wordt van enige schade.

Uw enige toevlucht geldt in het niet meer gebruiken van deze site.

  1. Foutmelding en overtredingen

In het geval dat er fouten, tekortkomingen, misbruik of overtredingen worden vastgesteld over de inhoud van deze site en over de informatie die hierop gegeven wordt, zal Verboonen er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten na hiervan op de hoogte te zijn gesteld.

Mocht u toch fouten, misbruik, tekortkomingen  of overtredingen ontdekken, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Verboonen, gebruik makend van de vermelde informatie, zie bovenvermelde “Wettelijke Informatie”.

Ook als u vindt dat uw rechten niet gerespecteerd werden, gelieve dan een bericht te sturen naar Verboonen met de vermelding dat u zich op een recht wilt beroepen en met de gedetailleerde verklaring waarom uw rechten niet gerespecteerd werden.

Dit alles moet naar info@verboonen.be gestuurd worden.

  1. Eigendomsrecht

Teksten, pagina-indelingen, foto’s, tekeningen, grafieken, geluid, informatica-applicaties en andere samengestelde elementen van deze site of toegankelijk via deze site (zie “Beschermde Inhoud”) kunnen, onder andere, beschermd zijn door het auteursrecht of -indien het gaat om een databank- door een specifiek recht.

Al deze elementen behoren tot het eigendom van Ets. Verboonen BVBA of van diegenen waarvan Ets. Verboonen BVBA de noodzakelijke toestemming gekregen heeft om bepaalde elementen te gebruiken op deze site, opgelegd door de wet.

Indien anders vermeld, is elke weergave van de “Beschermde Inhoud” en elke vorm van gebruik en elke publieke communicatie van dit laatste verboden zonder voorafgaande toestemming van Verboonen.

  1. Het ontwerpen van hyperlinken naar de site.

Wij geven de toestemming om -zonder voorafgaande vraag- linken die verwijzen naar de onthaalpagina of naar elke andere inhoud op de site weer te geven. Anderzijds vragen we een schriftelijke toestemming aan ons te vragen indien het gaat om het overnemen van alles of een deel van de site voor internetdoeleinden of het nu gaat om volledig dezelfde informatie of informatie die kan leiden tot verwarring om de inhoud, zoals framing of in-lining

Elke vraag hieromtrent dient te worden gezonden naar info@verboonen.be

Privégebruik

In principe geldt dat er geen persoonlijke gegevens (zoals naam, postcode , emailadres enz.)  moeten achtergelaten worden om gebruik te kunnen maken van de site Verboonen.

Niettemin :

-De site zamelt in en behandelt website-aanmeldingen automatisch    (IP-adres, datum en uur van toegang tot de website, geconsulteerde        pagina’s, het gebruikte navigatietype, de gebruikte   platforms/systemen op uw PC, de zoekmachine, de gebruikte   sleutelwoorden die gebruikt zijn om de gewenste site te vinden,         gedownloade gegevensbestanden)

-Met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten, is het mogelijk dat persoonlijke informatie gevraagd zal worden aan de gebruiker.

-Bepaalde onderdelen van deze site geven een referentie naar     bedrijven (bijvoorbeeld acteurs in Wallonië), evenementen,    nieuwigheden, activiteitenverslagen, enz. waar bepaalde gegevens met een persoonlijk karakter kunnen verschijnen.

In al deze gevallen worden de persoonlijke gegevens hernomen in ons gegevensbestand en worden behandeld conform de wet van 8 december 1992, veranderlijk aan de verwerking van de persoonlijke gegevens en volgens ons beleid van het respecteren van het privéleven, toegankelijk via deze link, waarmee u zich akkoord verklaart met de inhoud door deze te gebruiken en waarvan u akte heeft genomen door deze te gebruiken.

Onze site gebruikt ook cookies, conform aan ons beleid rond cookies, toegankelijk via de link, waarvan u akte heeft genomen en waarmee u zich akkoord verklaart met de inhoud door deze link te gebruiken.

  1. Gebruikscharter voor e-mails op onze site

De e-mailboxen die op onze site voor u ter beschikking staan, worden beheerd door de communicatie dienst van Ets. Verboonen BVBA. Deze gratis dienst wordt u aangeboden zonder garantie en zonder de verantwoordelijkheid te aanvaarden van Verboonen.

De antwoorden die gegeven zullen worden op uw verzoek, zijn algemeen en hebben als doel om u te oriënteren naar beschikbare informatie op publieke platforms of naar competente, administratieve diensten.

Deze laatsten zijn enkel bevoegd zich uit te drukken in specifieke situaties (zie verder rubriek Wettelijke Zaken)

De gegeven antwoorden kunnen niet beschouwd worden als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.  De antwoorden hanteren een gelijkheidsprincipe en een strikte neutraliteit in inhoud en in vorm.

Over geen enkele inlichting van commerciële aard zal gecommuniceerd worden.

Ets. Verboonen BVBA heeft geen controle op de inhoud van externe sites die gebruikt worden en waarnaar verwezen wordt  noch op inhoud, noch op antwoordtermijn van externe diensten.

Hoffelijkheid wordt gehanteerd als norm. Wij zullen steeds op een vriendelijke manier antwoorden tenzij het om smaad, racisme, xenofobie of in het algemeen over illegale zaken gaat of die voortvloeien uit automatische zendingen.

De berichten met een politiek karakter worden doorgestuurd naar de websites van de overheid of de desbetreffende ministers.

Bijgevoegde bijlagen waarvan vermoed wordt dat er een virus aan verbonden is, worden niet geopend. Bij een vraag of een opmerking over dit charter, gelieve contact op te nemen en deze toe te voegen aan uw bericht.

  1. Rechtsbevoegdheid en toepasbare wetten

De beschikbaarheid van deze huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en worden geïnterpreteerd op een geldige en bruikbare manier, gelijkvormig aan het bevoegde recht.

Als er over een schikking geoordeeld moet worden in zijn totaliteit of voor een deel ongeldig, illegaal of niet-uitvoerbaar, dan blijft de rest van de schikking en de gebruiksvoorwaarden hieraan verbonden, gangbaar en als wet van kracht.

In deze gevallen zal de desbetreffende schikking – of de ongeldige, illegale of niet-uitvoerbare schikking-  vervangen worden door een nieuwe, geldige schikking waarvan de uitwerking zo dicht mogelijk aanleunt bij de eerste, initiële schikking.

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.